Algemene voorwaarden JOBX Personeel

ARTIKEL 1. | DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN 

In deze algemene voorwaarden wordt voor onderstaande termen de volgende betekenis gebruikt: 

 1. JOBX Personeel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417CC te Heerlen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 90914643.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit, die gebruik maakt van de Dienstverlening of daartoe een aanbod van JOBX Personeel heeft ontvangen.
 3. Partijen: JOBX Personeel en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Dienstverlening: alle diensten door JOBX Personeel ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen, waaronder begrepen kan zijn, werkzaamheden in het kader van een Wervingsopdracht en bemiddeling tussen de Opdrachtgever en Servicepartner bij uitzenden, detacheren en payrolling.
 5. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die in het kader van een Wervingsopdracht door JOBX Personeel voor de Opdrachtgever wordt gezocht, aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen of voorgesteld met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.
 6. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van JOBX Personeel werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever.
 7. Servicepartner: de partij, thans PRO HRM B.V., gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17221694, waarmee JOBX Personeel een samenwerkingsverband is aangegaan teneinde Arbeidskrachten op uitzend- of Payrollbasis aan de Opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen. De Servicepartner is de juridisch werkgever van Arbeidskrachten en verzorgt de verloning en facturatie in verband met de tewerkstelling van Arbeidskrachten.
 8. Wervingsopdracht: de verbintenis tussen de Opdrachtgever en JOBX Personeel met betrekking tot het zoeken, voordragen of voorstellen van Kandidaten aan de Opdrachtgever in het kader van uitzenden of werving en selectie.
 9. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Servicepartner waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden de Arbeidskracht werkzaamheden zal gaan verrichten voor de Opdrachtgever, in loondienst van de Servicepartner. De Inleenovereenkomst wordt gevormd door de door de Servicepartner en Opdrachtgever ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de verstrekte plaatsingsbevestiging.
 10. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Arbeidskracht door de Servicepartner ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om krachtens een door de Opdrachtgever met de Servicepartner gesloten Inleenovereenkomst arbeid te verrichten voor de Opdrachtgever. De Payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de Arbeidskracht door de Opdrachtgever, niet door JOBX Personeel of de Servicepartner.
 11. Payrolling: het in het kader van een Payrollovereenkomst door de Servicepartner ter beschikking stellen van een Arbeidskracht aan de Opdrachtgever.
 12. Gelieerde onderneming: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die direct of indirect via een tussenpersoon, gelieerde partij of anderszins in zeggenschap, eigendom of financiële belangen wordt gehouden door JOBX Personeel, alsmede iedere onderneming waarin JOBX Personeel deelneemt of op andere wijze betrokken is.
 13. Website: de website van JOBX Personeel te bereiken via www.jobxpersoneel.nl of elk ander internetdomein dat door JOBX Personeel wordt beheerd en dat toegang geeft tot de Dienstverlening.
 14. Schriftelijk: communicatie op papier of per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, Dienstverlening, en overige rechtsverhoudingen tussen JOBX Personeel en de Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling in de hoofdovereenkomst, de Payrollovereenkomst, de Inleenovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen in strijd mocht zijn met een bepaling uit deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de hoofdovereenkomst, de Payrollovereenkomst, de Inleenovereenkomst of de betreffende overeenkomst tussen Partijen.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3. | TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van JOBX Personeel zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van JOBX Personeel heeft aanvaard, ongeacht of de aanvaarding door de Opdrachtgever is bevestigd.
 3. JOBX Personeel is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een Opdracht te weigeren of te beëindigen. JOBX Personeel zal de Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is JOBX Personeel vrij om naar eigen inzicht de wijze waarop zij de Dienstverlening uitvoert te bepalen. Dit geldt onder meer voor de selectie van Kandidaten en Arbeidskrachten.
 5. Indien JOBX Personeel werkzaamheden verricht voor een Opdrachtgever zonder dat daarvoor een Wervingsopdracht is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden onverkort.

 

ARTIKEL 4. | TARIEVEN EN BETALING 

 1. De tarieven voor de Dienstverlening van JOBX Personeel zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenbepalende factoren, zoals onder andere lonen en prijzen. JOBX Personeel is gerechtigd de tarieven jaarlijks aan te passen conform de loon- en prijsindexcijfers van het CBS.
 2. Alle door JOBX Personeel vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. De Opdrachtgever is gehouden de tarieven voor de Dienstverlening te betalen conform de tussen Partijen overeengekomen betalingscondities. Indien geen betalingscondities zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
 4. JOBX Personeel is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom, alvorens tot uitvoering van de Dienstverlening over te gaan.
 5. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. JOBX Personeel is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van de vordering, waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 500,00.
 6. Betalingen van de Opdrachtgever strekken steeds ter voldoening van de oudst openstaande vordering(en), in de eerste plaats van de kosten, vervolgens van de verschenen rente, en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om op de factuurbedragen enig bedrag in mindering te brengen dan wel te verrekenen met enige vordering die de Opdrachtgever op JOBX Personeel meent te hebben, ongeacht de reden waarop de vordering berust.
 8. Indien JOBX Personeel een vordering op de Opdrachtgever heeft en deze vordering ondanks ingebrekestelling onbetaald blijft, is JOBX Personeel gerechtigd om alle werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten tot het moment van volledige betaling, zonder dat JOBX Personeel jegens de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

ARTIKEL 5. | DUUR EN BEËINDIGING 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst geldt een minimale looptijd van twaalf (12) maanden, behoudens eerdere beëindiging conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst, zonder dat een opzegging is vereist. Het staat Partijen vrij om de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Elk der Partijen is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met onmiddellijke ingang, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, indien de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, dan wel een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, dan wel een rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.
 4. Elk der Partijen is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, nadat de nalatige Partij in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming is verstreken. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van JOBX Personeel op de Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 5. JOBX Personeel is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien er sprake is van een overmachtsituatie, zonder dat JOBX Personeel tot enige schadevergoeding gehouden is. Een overmachtsituatie kan onder meer bestaan uit ziekte van de Kandidaat of Arbeidskracht waardoor deze niet beschikbaar is voor de Overeenkomst.
 6. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, om welke reden dan ook, dienen de verschuldigde tarieven voor de volledige looptijd van de overeenkomst aan JOBX Personeel te worden voldaan. Partijen zullen na het einde van de overeenkomst in overleg treden teneinde de eventuele gevolgen van de beëindiging te bespreken.

 

ARTIKEL 6. | OPDRACHTEN EN WERVING EN SELECTIE 

 1. JOBX Personeel zal de haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle opdrachten van de Opdrachtgever aan JOBX Personeel worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JOBX Personeel en niet door een bepaalde persoon.
 2. JOBX Personeel spant zich in om geschikte Kandidaten te selecteren en voor te stellen aan de Opdrachtgever. JOBX Personeel kan echter geen garanties geven ten aanzien van de geschiktheid, kwalificaties, deskundigheid of integriteit van de door haar geselecteerde Kandidaten. Het staat de Opdrachtgever vrij om, alvorens met de Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, referenties in te winnen en/of een achtergrondonderzoek uit te (laten) voeren.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit van de Kandidaat aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De Opdrachtgever is voorts verplicht om te controleren of de Kandidaat over de vereiste werkvergunning beschikt. JOBX Personeel staat niet in voor de identiteit van de Kandidaat of de geldigheid van zijn werkvergunning.
 4. De Opdrachtgever is verplicht om onverwijld contact op te nemen met JOBX Personeel zodra de Kandidaat de overeengekomen werkzaamheden niet of niet naar behoren verricht, ten einde JOBX Personeel in de gelegenheid te stellen passende maatregelen te nemen. JOBX Personeel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming van de Kandidaat.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om direct of indirect met een door JOBX Personeel voorgestelde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, zonder dat daarvoor een Wervingsopdracht is overeengekomen. Ingeval de Opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van JOBX Personeel op aanvullende schadevergoeding, waaronder begrepen het recht van JOBX Personeel op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die JOBX Personeel maakt ter handhaving van haar rechten.
 6. De overeenkomst tussen Partijen kan bestaan uit een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW of een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 e.v. BW. Partijen verklaren nadrukkelijk dat zij geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 e.v. BW beogen te sluiten.
 7. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Kandidaat na een tijdelijke inzet in dienst te nemen. Ingeval de Opdrachtgever binnen een periode van eenentwintig (21) maanden na aanvang van de tijdelijke inzet de Kandidaat in dienst neemt, is de Opdrachtgever een eenmalige en direct opeisbare vergoeding verschuldigd aan JOBX Personeel van vijftien procent (22,5%) van het jaarsalaris van de Kandidaat op basis van het laatstelijk bij JOBX Personeel geldende tarief voor werving en selectie. Ingeval de Kandidaat binnen een kortere periode dan eenentwintig (21) maanden na aanvang van de tijdelijke inzet door de Opdrachtgever wordt ontslagen wegens disfunctioneren van de Kandidaat, zal JOBX Personeel de Opdrachtgever kosteloos bijstaan bij het vinden van een vervangende Kandidaat. JOBX Personeel is niet gehouden tot enige verdere schadevergoeding of garantie jegens de Opdrachtgever.
 8. Partijen kunnen een proeftijd overeenkomen waarin de Kandidaat door de Opdrachtgever kan worden getest. Ingeval de Opdrachtgever binnen de proeftijd van een Kandidaat besluit om de samenwerking met de Kandidaat te beëindigen, zal JOBX Personeel zich inspannen om zo spoedig mogelijk een vervangende Kandidaat te vinden. JOBX Personeel is niet gehouden tot enige verdere schadevergoeding of garantie jegens de Opdrachtgever.
 9. De Kandidaat treedt bij indiensttreding in dienst van de Opdrachtgever onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en valt onder het gezag van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht om de Kandidaat op gelijke wijze als zijn eigen werknemers te behandelen en alle verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst na te komen. De Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de CAO en wet- en regelgeving die van toepassing is op de arbeidsverhouding met de Kandidaat.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart JOBX Personeel voor alle aanspraken, kosten en schadevergoedingen van de Kandidaat, voortvloeiende uit de arbeidsverhouding met de Kandidaat, waaronder begrepen aanspraken op grond van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving, aanspraken op loon en pensioen, alsmede aanspraken op grond van CAO-bepalingen en overige regelingen voor werknemers.

 

ARTIKEL 7. | PAYROLLING 

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd om een Arbeidskracht te laten payrollen door de Servicepartner, mits de Opdrachtgever de Arbeidskracht eerst zelf heeft geworven en geselecteerd. In geval van payrolling wordt de Arbeidskracht opgenomen in de administratie van de Servicepartner en in dienst genomen door de Servicepartner.
 2. De Opdrachtgever is jegens JOBX Personeel verplicht om gedurende de looptijd van de Inleenovereenkomst en de Payrollovereenkomst een loonbedrag aan JOBX Personeel te betalen dat ten minste gelijk is aan het aan de Arbeidskracht door de Servicepartner verschuldigde bruto loonbedrag, alsmede de door de Servicepartner verschuldigde premies en overige kosten.
 3. Ingeval de Arbeidskracht door de Opdrachtgever wordt ontslagen wegens disfunctioneren van de Arbeidskracht, zal de Opdrachtgever de loonkosten voor de Arbeidskracht onverkort verschuldigd blijven aan JOBX Personeel en de Servicepartner voor de resterende duur van de Inleenovereenkomst en de Payrollovereenkomst.
 4. Partijen kunnen een proeftijd overeenkomen waarin de Arbeidskracht door de Opdrachtgever kan worden getest. Ingeval de Opdrachtgever binnen de proeftijd van een Arbeidskracht besluit om de samenwerking met de Arbeidskracht te beëindigen, zal de Opdrachtgever de loonkosten voor de Arbeidskracht onverkort verschuldigd blijven aan JOBX Personeel en de Servicepartner voor de resterende duur van de Inleenovereenkomst en de Payrollovereenkomst.
 5. JOBX Personeel zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de loonkosten voor de Arbeidskracht, alsmede overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens JOBX Personeel en de Servicepartner. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige en correcte betaling van deze kosten en verplichtingen.
 6. In geval van payrolling blijft JOBX Personeel het aanspreekpunt voor de Opdrachtgever voor zover betreft de uitvoering van de Payrollovereenkomst, de administratieve afhandeling en de betaling van loonkosten en premies.

 

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID 

 1. JOBX Personeel is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met de Opdrachtgever, voor zover deze tekortkoming is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van JOBX Personeel.
 2. De aansprakelijkheid van JOBX Personeel is beperkt tot de vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan JOBX Personeel heeft betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes (6) maanden, wordt de vergoeding gebaseerd op het bedrag dat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan JOBX Personeel heeft betaald in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. JOBX Personeel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, of schade verband houdende met inschakeling van door de Opdrachtgever aan JOBX Personeel voorgeschreven toeleveranciers.
 4. JOBX Personeel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens die door de Opdrachtgever aan JOBX Personeel zijn verstrekt, of die door JOBX Personeel zijn verkregen van derden, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat JOBX Personeel bij de verwerking van deze gegevens ernstig nalatig is geweest.
 5. JOBX Personeel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van de Kandidaat of Arbeidskracht, waaronder begrepen aanspraken op grond van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en CAO-bepalingen. JOBX Personeel is te allen tijde gerechtigd om de Kandidaat of Arbeidskracht te vervangen door een andere Kandidaat of Arbeidskracht.
 6. De Opdrachtgever is gehouden om ingeval van een toerekenbare tekortkoming van JOBX Personeel, JOBX Personeel een redelijke termijn van ten minste vier (4) weken te gunnen om alsnog na te komen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij JOBX Personeel in geval van overmacht verkeert, dan wel de Opdrachtgever aantoont dat nakoming binnen een termijn van vier (4) weken niet zinvol is.
 7. Iedere aansprakelijkheid van JOBX Personeel voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van JOBX Personeel vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd, dat wil zeggen binnen vier (4) weken na ontdekking van de tekortkoming, JOBX Personeel schriftelijk en deugdelijk heeft ingebrekestelling, waarbij aan JOBX Personeel een redelijke termijn van ten minste vier (4) weken wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij JOBX Personeel in geval van overmacht verkeert, dan wel de Opdrachtgever aantoont dat nakoming binnen een termijn van vier (4) weken niet zinvol is.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn mede bedongen ten behoeve van de door JOBX Personeel ingeschakelde derden en de door JOBX Personeel ingeschakelde toeleveranciers, en gelden onverkort voor alle vorderingen tot schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, waaronder begrepen onrechtmatige daad, wanprestatie, risicoaansprakelijkheid, garantie en vrijwaring, behoudens voor zover dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT 

 1. JOBX Personeel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbinding met internet, storingen in telecommunicatievoorzieningen, oorlog, staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, brand, overstroming, gebrek aan grondstoffen, uitval van geautomatiseerde systemen en andere externe oorzaken die buiten de invloedssfeer van JOBX Personeel vallen.
 2. JOBX Personeel is gerechtigd om de verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten tijdens de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 3. Voor zover JOBX Personeel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JOBX Personeel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 10. | VRIJWARING 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart JOBX Personeel voor aanspraken van derden die verband houden met de Dienstverlening van JOBX Personeel, waaronder aanspraken van Kandidaten en Arbeidskrachten. De Opdrachtgever vrijwaart JOBX Personeel tevens voor aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van door de Opdrachtgever aan JOBX Personeel verstrekte materialen of gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens, die door JOBX Personeel worden verwerkt in de uitvoering van de Dienstverlening.
 2. Indien JOBX Personeel door een derde wordt aangesproken wegens een vermeende inbreuk op de rechten van die derde, zal de Opdrachtgever zich desgevraagd schriftelijk en onverwijld uitspreken over de mogelijke vermeende inbreuk en zal de Opdrachtgever zich inspannen om in overleg met JOBX Personeel tot een schikking te komen met die derde. De Opdrachtgever zal daartoe alle relevante medewerking verlenen aan JOBX Personeel, waaronder begrepen het verstrekken van alle relevante informatie en documentatie. De Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding van JOBX Personeel in verband met de uitoefening van rechten door derden, tenzij JOBX Personeel in de verdediging van die rechten tekortschiet.

 

ARTIKEL 11. | BETALINGEN 

 1. De Opdrachtgever is gehouden om alle facturen van JOBX Personeel te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen te worden verricht op een door JOBX Personeel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
 3. Alle kosten die JOBX Personeel maakt in verband met de inning van haar vorderingen op de Opdrachtgever, zoals buitengerechtelijke incassokosten en kosten voor juridische bijstand, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 500,00.
 4. JOBX Personeel is te allen tijde gerechtigd om betalingszekerheid of vooruitbetaling te verlangen van de Opdrachtgever, alvorens verdere uitvoering te geven aan de overeenkomst. JOBX Personeel is tevens gerechtigd om haar tarieven tussentijds aan te passen indien zich onvoorziene verhogingen van kosten voordoen, waaronder begrepen verhogingen van cao-lonen en premies, arbeidsvoorwaarden, heffingen en sociale lasten.
 5. Ingeval van een betalingsachterstand is JOBX Personeel gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat de Opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle zaken die JOBX Personeel aan de Opdrachtgever levert, blijven eigendom van JOBX Personeel totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met JOBX Personeel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JOBX Personeel veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om JOBX Personeel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JOBX Personeel ter inzage te geven.
 6. Door JOBX Personeel geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is JOBX Personeel gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden weg te (laten) halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van vijftien procent (15%) van het door hem verschuldigde per dag. De Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 8. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om JOBX Personeel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 9. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JOBX Personeel ter inzage te geven.
 10. Alle door JOBX Personeel geleverde zaken blijven eigendom van JOBX Personeel totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met JOBX Personeel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 11. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 12. De Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JOBX Personeel dan wel een door JOBX Personeel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JOBX Personeel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JOBX Personeel zich dan zullen bevinden